• Categories
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturers
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     RSS New products

     Picture of Raming Coffee Special Blend

     Raming Coffee Special Blend

     THB260.00

     เมล็ดกาแฟอาราบิก้า ปลูกบนพื้นที่ลุ่มน้ำ ป่าต้นน้ำแม่ปิง แหล่งปลูกชาออแกนิค 🍃 ภายใต้ระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ จนเกิด เป็นผลผลิตที่ดีแก่คอกาแฟ . นำเมล็ดกาแฟมาแปรรูปด้วยกระบวนการ Washed Process ส่งให้ตัวกาแฟมีความ ชัดเจนทั้งด้านรสชาติและกลิ่น แตกต่างกัน เมล็ดกาแฟบรรจุ 250 กรัม

     Picture of Raming Coffee Classic Blend

     Raming Coffee Classic Blend

     THB260.00

     เมล็ดกาแฟอาราบิก้า ปลูกบนพื้นที่ลุ่มน้ำ ป่าต้นน้ำแม่ปิง แหล่งปลูกชาออแกนิค 🍃 ภายใต้ระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ จนเกิด เป็นผลผลิตที่ดีแก่คอกาแฟ . นำเมล็ดกาแฟมาแปรรูปด้วยกระบวนการ Washed Process ส่งให้ตัวกาแฟมีความ ชัดเจนทั้งด้านรสชาติและกลิ่น แตกต่างกัน เมล็ดกาแฟบรรจุ 250 กรัม

     Picture of Raming Drip Coffee

     Raming Drip Coffee

     THB135.00

     เมล็ดกาแฟอาราบิก้า ปลูกบนพื้นที่ลุ่มน้ำ ป่าต้นน้ำแม่ปิง แหล่งปลูกชาออแกนิค 🍃 ภายใต้ระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ จนเกิด เป็นผลผลิตที่ดีแก่คอกาแฟ . นำเมล็ดกาแฟมาแปรรูปด้วยกระบวนการ Washed Process ส่งให้ตัวกาแฟมีความ ชัดเจนทั้งด้านรสชาติและกลิ่น แตกต่างกัน บรรจุซองดริป 5 ซอง

     back to top